KLOOZ - Borgloon & Zuid-Limburg

Infofiche

Uitvoerders van het project

Uitvoerende organisatie

 • Lokale besturen
  • Stad Borgloon (promotor)*, Stad Tongeren
 • Kennisinstellingen
  • UCLL - dienst Marketing en Technologie
  • Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs Campus vzw (Tongeren)*
 • Onderwijs
  • Deeltijds Kunstonderwijs Pentagoon (Tongeren)
 • Kunst- en cultuursector
  • Moment-cultuurfestival (Tongeren)
 • Middenveld en burgers
  • Proefcentrum Fruitteelt PC Fruit vzw (Sint-Truiden)
  • Jeugdorganisaties: Jeugdhuis ’t Biejke vzw*, Link in de Kabel vzw*
  • Sociale economie: IN-Z vzw*
 • Andere partners: externe consultant*

De partners met een * vormen het kernpartnerschap.

Uitvoerders/coalitie

Organisatie

Functie

Intern

Lokaal bestuur Borgloon
Expert (vrijetijds)economie + projectcoördinatie: strategische + operationele coördinatie + administratie + uitbouw netwerk
Lokaal bestuur Borgloon
Rapportage, communicatie naar ESF + aansturing projectcoördinatoren
Lokaal bestuur Borgloon
Beheer site kloostercampus als plek tot creatie aanbod/opzetten experiment
Lokaal bestuur Borgloon
Educatief deskundige
Jeugdhuis 't Biejke vzw
Vormingswerker voor creatie aanbod (activiteiten + vorming) 12+ jongeren + outreachend richting werkklare jongeren
Link in de kabel vzw
Link met activiteiten digitalisering in Sint-Truiden + Tongeren (+ regio Tienen, Noord-Leuven en Noorderkempen)
Link in de kabel vzw
Projectcoördinatie + expert artistieke vorming + digitalisering: strategische + operationele leiding
Link in de kabel vzw
Mediacoach: methodiek digitale vaardigheden + aanbod 'leren vanuit maken multimedia'
Link in de kabel vzw
Mediacoach: methodiek digitale vaardigheden + aanbod 'leren vanuit maken multimedia'
Link in de kabel vzw
Mediacoach: methodiek digitale vaardigheden + aanbod 'leren vanuit maken multimedia'
IN-Z vzw
Expert leren + via brugfiguren: aanbod genereren richting kwetsbare doelgroepen
PIBO Campus vzw
Expert innovatie fruitteelt + verbinder netwerk agrarische actoren
PIBO Campus vzw
Project leider innovatieve landbouw - PIBO
Extern
Tweeperenboom
Procesfacilitatie, procesvoortgang
B.nello
Strategische + operationele coördinatie + administratie + uitbouw netwerk

Kenmerken van het partnerschap

Governance structuur

 • Coalitie: senior management + strategische leiding LES. Beslist over inzet van budgetten en acties.
  • Inclusief regieteam = duo dagelijks-operationele leiding (projectcoördinator streekgebonden vaardigheden stad Borgloon & externe consultant) met als doel de visie, het doel en de principes te bewaken en het LES uit te bouwen rond streekgebonden vaardigheden en te vertalen naar de praktijk
 • Hubs: Uitwerken en uitvoeren van experimenten op de site. Hub creatief, Hub duurzaam toerisme, Hub leerplek, Hub vrijetijdseconomie, Hub innovatieve fruitteelt. Hubs zetten experimenten op

Overleg

 1. Wekelijks overleg kerngroep
 2. Wekelijks overleg dagelijkse leiding
 3. In aanloopfase om de 2 weken samenkomst hubs

Rollen

Concrete rolverdeling van de partners & hubs nog verder uit te werken.

Project LESProject LES

Geschiedenis / evoluties

Begonnen in eerste instantie met partners om mee een campus op de kloostersite te realiseren.

Dan plots partners nodig voor warm onthaal op de kloostersite, waar Oekraïense vluchtelingen in terecht kwamen. Daaruit ontstond een werking, waaruit dan weer ideeën rond een gezinscampus werden opengetrokken.

Maturiteitsniveau

 • Netwerk: start met heel divers netwerk, veel draagkracht. Netwerk bestaande uit maatschappelijke vijfhoek. Nog te bekijken wat hun concrete rol zal zijn.
 • Samenwerking: eerdere samenwerking tussen de initiële initiatiefnemers. Initiator heeft de stok doorgegeven aan het collectief dat nu samen iets wil doen. Samenwerking op basis van individu en diens sociaal kapitaal, niet vanuit zijn/haar positie van de ‘moeder’organisatie.
 • Gemeenschappelijke visievorming: heldere en levende visie gedeeld door alle actoren  (m.u.v. doelgroep – te vroeg om daar punt over te maken)
 • Aanbod: al concrete ideeën van experimenten, maar nog in opstart (doorstart richting zomerperiode)

Partners

Organisaties die niet in het partnerschap zitten, maar wel (in)direct betrokken zijn (bv. invloed erop uitoefenen of er invloed van ondervinden).

 • Overheden

  • Gemeente Wellen, Gemeente Heers, Stad Tongeren
  • Dienst Toerisme Borgloon, Dienst Toerisme Tongeren, Visit Borgloon, Visit Tongeren
  • Dienstencentrum De Piepel (Tongeren), Dienstencentrum Wellen
  • Huis van het Kind Tongeren, Huis van het Kind Heers
  • Sociaal Huis De Semper (Tongeren)
 • Kennisinstellingen

  • Limburgse Koepel voor Natuuronderzoek (LIKONA)
 • Onderwijs

  • Basiseducatie Ligo (Tongeren, antenne Borgloon)
  • Internaat Mariavreugde (Borgloon)
 • Kunst- en cultuursector

  • B-Classic (Borgloon/Tongeren)
  • Reset – Gert Robijns (Borgloon)
  • Art-commissie (Borgloon)
 • Ondernemers

  • Fruit- en groenteveiling BelOrta
  • Fruitteelt en akkerlandbouwers
  • Toeristische sector Belevingseconomie (dag- en verblijfstoerisme)
  • Wijndomeinen
  • Retail en Horeca-zaken in Zuid Limburg
  • Strategisch Platform Korte Keten Limburg
 • Middenveld en burgers

  • Buurt en buurtwerkingen (bv. rond de kloostercampus in Borgloon)
  • Welzijnsorganisaties: Welzijnsschakel de Schakelaar vzw (Tongeren), Speelotheek (Heers), Speelotheek (Borgloon)
  • Sociale economie: sociale cateraar HOST vzw
  • Armoedeverenigingen en vindplaatsgerichte werkingen: ’t Vincentje (Borgloon), Sint-Vincentius (Tongeren), Poverello, Warm Borgloon vzw (Borgloon), de Nieuwe Volksbond vzw (Tongeren)
  • Samenlevingsopbouw: Saamo Limburg vzw (Tongeren), Limburgs Platform voor mensen op de vlucht vzw LPV vzw, Gastama vzw (Tongeren)
 • Werkpartners: VDAB Tongeren

Finale doelgroep

Inwoners van Borgloon, Tongeren, Heers en Wellen. Specifiek: 12+ jongeren, hun (groot)ouders, werkklare jongvolwassenen (die vroegtijdig school hebben verlaten en werkzoekend zijn), nieuwkomers en (al dan niet alleenwonende) ouderen.

Bijzondere aandacht gaat naar mensen in de specifieke landelijke context die nu niet aan het leren zijn en uit de boot vallen uit formele leercontexten (school, werk, opleiding). Het gaat om nieuwkomers, kwetsbare gezinnen, werkarme volwassenen, seizoenarbeiders en werkklare jongeren.

Context van het project

Gegeven factoren die het verloop of het bereiken van de doelstellingen kunnen beïnvloeden.

Micro (individuen)

 • Individuele talenten, interesses en motivatie
 • Individuele barrières

Meso (organisatie & coalitie)

 • Sterke bestaande lokale samenwerkingen in de landelijke context (in en tussen vrijetijdsbewegingen, hoog aantal erkende armoede-organisaties)
 • Lokale verankering en samenwerking bovenlokale spelers met specifieke expertise en kennis van methodieken zoals outreachend werken en doelgroepbenadering (o.a. Link in de Kabel, IN-Z, Saamo, Liburgs Platform voor Mensen op de vlucht vzw, ...)

Macro (extern: omgeving, demografie, beleid, ...)

 • Aantrekkelijke streek voor toeristen
 • Veel kunstenaars actief in de regio
 • Hoog aantal inwoners die moderne ambachten (vakmanschap) beoefenen
 • Sterke spelers rond streekgebonden innovatie in fruit en wijn

Lokalisatie / Ruimte

Het oude Brigittijnenklooster in het centrum als tijdelijke site (Borgloon). In 2018 gekocht door Stad Borgloon. Het budget ontbreekt momenteel om de site te verbouwen. Momenteel is de site in gebruik voor de tijdelijke opvang van Oekraïners en benut de kunstacademie een deel van het gebouw. Het leerecosysteem wenst de site tijdelijk te gebruiken als een veilige leer- en ontmoetingsplek voor inwoners. En om eerste experimenten in samenwerking van de partners zichtbaar te maken voor inwoners.

Interventies

In hoofdlijnen: Wat doet het partnerschap concreet / wat plant het partnerschap concreet te doen binnen het project? Welke actielijnen?

Gedurende de projectperiode zullen een reeks acties en experimenten worden opgebouwd rond deze 3 sporen:

 1. Vormen, voeden en verdiepen van partnerschap (kerngroep + dagelijkse leiding)

 2. Creëren van leeropportuniteiten voor doelgroepen: aanwezig zijn met zichtbaar aanbod (samen programma maken)

  • Strategisch (kerngroep + inhoudelijke stuurgroep)
  • Operationeel (projectgroep kloostercampus + hubs)
 3. Uitbouwen van community: activeren van diversiteit aan en interactie tussen actoren (inhoudelijke stuurgroep + dagelijkse leiding)

Visie

Wij geloven dat ruimte krijgen om te leren en te experimenteren bijdraagt tot zinvolle zelfontplooiing en ondernemerschap. Daarom maakt Klooz van Zuid-Limburg een welvarende en gelukkige durf-regio. Waar de goesting om te leren en te experimenteren aangewakkerd, gevoed en gefaciliteerd wordt.

Klooz is een open experimenteerplek op de site van het Birgittijnenklooster van Borgloon.

Mensen en organisaties engageren zich binnen Klooz om innovatieve voorstellen te bedenken en uit te voeren voor de 21-eeuwse streekgebonden maatschappelijke uitdagingen.

Door in co-creatie lerende experimenten uit te rollen, streeft Klooz naar een meer welvarende en gelukkige regio. De experimenten leiden tot concrete, laagdrempelige en hedendaagse oplossingen waaraan elk van de deelnemers een noodzakelijke bijdrage heeft.

De coalitie van klooz ondersteunt deze experimenten ruimtelijk, logistiek en inhoudelijk. Elk Klooz-experiment wordt duurzaam, toegankelijk en nabij uitgerold en begeleid.

Elke deelnemer van Klooz durft samenwerken en wil (bij)leren. Hij/zij draagt kritisch en actief bij tot het bewerkstelligen van bovenstaand doel waardoor er meer samenwerking, een kritische kruisbestuiving en een blijvende synergie ontstaat in en rond het leereco-systeem Klooz en de experimenten.

De leerplek Klooz omvat de kloostersite met outreachende tentakels naar het karakteristieke landschap en andere locaties in Borgloon, Tongeren, Heers en Wellen. Op die manier blijft Klooz dichtbij de doelgroep, grondstoffen en vaardigheden en blijft de diversiteit van de deelnemers en het leer- en experimentenaanbod gegarandeerd.

Opgemaakt in samenwerking met:

IDEA

In beeld