Communicatieverplichtingen lopende projecten ESF en AMIF (2014-2020)

ESF-projecten

Onderstaande verplichtingen gelden voor alle ESF-projecten die startten in de vorige programmaperiode 2014-2020. 

1. Bij alle door de promotor genomen voorlichtings- en communicatiemaatregelen wordt duidelijk gemaakt dat voor de concrete actie (= het project) steun is verleend uit het Europees Sociaal Fonds:

  • door weergave van het embleem van de Europese Unie volgens de normen vanuit de Europese regelgeving, alsook het embleem van de Vlaamse Overheid. 
  • door vermelding van het Europees Sociaal Fonds waaruit steun voor de concrete actie wordt verleend.

2. Tijdens de uitvoering van het project licht de promotor het publiek voor over de ontvangen steun:

  • door op zijn website, indien hij die heeft, een korte beschrijving van het project op te nemen, met inbegrip van het doel en de resultaten ervan, en daarbij de nadruk te leggen op de financiële steun door de Unie; De logo's moeten bovenaan de webpagina verschijnen.
  • door ten minste één affiche met informatie over het project (minimaal in A3-formaat) met vermelding van de steun door de Europese Unie op een voor het publiek goed zichtbare plek te hangen. De promotor krijgt een pdf-bestand met A2-affiche aangereikt door het afdeling Europa WSE en de promotor staat in voor de druk en verspreiding ervan.

3. De promotor ziet erop toe dat de deelnemers aan het project van deze financiële steun op de hoogte zijn.

4. In alle documenten, inclusief bewijzen van aanwezigheid of andere certificaten, betreffende die concrete actie wordt vermeld dat het project werd medegefinancierd door het ESF en/of de Vlaamse Overheid.

5. Controle
De promotoren verlenen op elk moment toegang aan de voor voorlichting en publiciteit bevoegde controle-instanties van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie. Deze verplichting geldt voor alle locaties waar ESF-projecten doorgaan.
Het ESF kan overgaan tot opschorting of gedeeltelijke of gehele terugvordering van reeds betaalde steun bij het niet naleven van bovenstaande publicitaire verplichtingen.
U vindt hier meer informatie over de toepassing van de financiële correctie.

Download hier de ESF-logo's en affiche

Combinatielogo ESFjpg-formaateps-formaat
Webbanner ESFjpg-formaateps-formaat
Affichegenerator   

Voorbeelden van uitwerking

Publicaties, Cursusmateriaal en certificaten
Op de omslag van alle ESF-publicaties wordt het combinatielogo weergegeven. Die bestaat uit de zin ‘ESF investeert in jouw toekomst’, (of het ESF logo) het Vlaamse ESF-logo en het Europees en het Vlaams embleem.

Website
Op de website van de promotor moet er tijdens de uitvoering van het project, minimaal het doel, de resultaten en de financiële steun vanuit ESF, Vlaanderen en Europa vermeld worden. Wanneer er in kader van het ESF-project een specifieke website wordt gecreëerd, dan kan de ESF-webbanner worden opgenomen. Bij het gebruik van de logo's op een website moet er een onmiddellijke zichtbaarheid zijn van embleem en verwijzing naar de Unie zonder te scrollen. De Europese Unie moet altijd voluit geschreven worden en het embleem van de Unie moet ten minste even groot zijn als andere logo’s. Meer info over het gebruik van het logo van de EU vind je hier.

Producten
De promotor maakt van elk ESF-product één digitaal exemplaar over aan Europa WSE.

Evenementen
Op alle documenten voor deelnemers wordt het Europees Sociaal Fonds expliciet vermeld.

Contacten met de media
Bij elk contact met de pers vermeldt de promotor duidelijk de steun van het Europees Sociaal Fonds en de medewerking van de Vlaamse Overheid.

AMIF-projecten

Alle informatie- en publiciteitsmateriaal gericht naar begunstigden, potentiële begunstigden of het grote publiek omvat:

  1. het logo van de Europese Unie, in overeenstemming met de grafische normen zoals vastgelegd in de Europese regelgeving, en een verwijzing naar de Europese Unie;
  2. het logo van de Vlaamse Gemeenschap;
  3. een verwijzing naar het Fonds voor de ondersteuning van het project
  4. de door de verantwoordelijke instantie gekozen vermelding die de meerwaarde van de bijdrage van de Europese Unie aantoont: “Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dankzij het AMIF”

Voor klein promotiemateriaal zijn punten 1, 2 en 3 niet van toepassing.

Download hier het AMIF-logo

Combinatielogo AMIFjpg-formaateps-formaat