Nieuw netwerk in Antwerpen en Waasland versterken inburgeringsinitiatieven met Europese steun

Gepost op 29/02/2024

Europa, via het AMIF-programma, werkt samen met lokale besturen en stakeholders om de 4de pijler van het Vlaams inburgeringsbeleid te verwezenlijken. Deze pijler biedt nieuwkomers in Vlaanderen de mogelijkheid om een sociaal netwerk op te bouwen en actief deel te nemen aan de samenleving.

Het integreren van nieuwkomers in de samenleving is een cruciale stap naar een inclusieve en diverse gemeenschap. Om deze visie te realiseren, heeft Europa, in samenwerking met lokale partners, een ambitieus traject gelopen om de 4de pijler van het Vlaams inburgeringsbeleid te ondersteunen.

Door middel van het AMIF-programma heeft Europa financiële en organisatorische steun geboden aan lokale initiatieven, waaronder die in Antwerpen, om een netwerk van ondersteuning en integratie op te zetten voor nieuwkomers. Dit netwerk is essentieel om nieuwkomers te helpen bij het vinden van hun weg in de gemeenschap, het opbouwen van sociale banden en het verwerven van de nodige vaardigheden voor volledige participatie.

Recente artikels in de krant, die de start van het netwerk in Antwerpen en het Waasland belichten, getuigen van de voortgang die we samen hebben geboekt. Het is een bemoedigend signaal dat de inspanningen om nieuwkomers te ondersteunen en te integreren vruchten beginnen af te werpen.

Deze samenwerking tussen Europa, lokale besturen en stakeholders is een bewijs van ons gezamenlijk engagement voor een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt om zijn volledige potentieel te bereiken. Laten we samen blijven werken aan een toekomst waarin diversiteit wordt omarmd en waarin iedereen gelijke kansen heeft.