Onze Europese fondsen

Europa WSE doet een beroep op de financiële middelen uit Europese fondsen, aangevuld met Vlaamse middelen. Afhankelijk van het soort projectoproep zijn de middelen afkomstig van het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF), het Europees Globalisatiefonds (EGF), Recovery and Resilience Facility (RRF) of REACT-EU. Elk fonds heeft een eigen focus, op basis waarvan middelen worden toegekend. Leer de fondsen beter kennen.

Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds beheert financiële middelen van de Europese Unie en de Vlaamse overheid. Met de middelen uit dit fonds wil Europa WSE Vlaamse organisaties stimuleren om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheidsgraad te verhogen. Dat gebeurt in de vorm van oproepen en projecten waarvoor de organisaties subsidies ontvangen.

Elk project levert een unieke bijdrage aan de verandering van de arbeidsmarkt, met oog voor het innoverend en transnationaal potentieel: werknemers omscholen in leertrajecten, instrumenten ontwikkelen om de woon-werkbalans te monitoren, de structuur van de arbeidsorganisatie onder handen nemen...

Het fonds besteedt daarbij bijzondere aandacht aan maatschappelijke groepen met een zekere kwetsbaarheid of afstand tot de arbeidsmarkt. Zo draagt Europa WSE via ESF bij aan een dynamische arbeidsmarkt die aangepast is aan de veranderende samenleving.

Asiel, Migratie en Integratiefonds

Het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) is opgericht door de Europese Commissie om een gemeenschappelijke aanpak van asiel, migratie en integratie te faciliteren en te versterken. Europa WSE doet een beroep op de middelen van het AMIF-fonds om projecten over inburgering en integratie in Vlaanderen te financieren. Met deze projecten zet Europa WSE in op de versterking van een inclusief en horizontaal integratiebeleid, zoals het dichten van de tewerkstellingskloof, het verbeteren van de kloof tot publieke dienstverlening en het opzetten van specifieke acties voor personen zonder EU-nationaliteit.

Europees Globalisatiefonds

Europees Globalisatiefonds (EGF) is in het leven geroepen door de Europese Unie om de gevolgen van de globalisering op arbeid op te vangen. Werknemers die werkloos zijn door een economische crisis of een veranderde markt door globalisering, kunnen een beroep doen op middelen uit dit fonds. Met die middelen kunnen ze een deel van opleidingen, trainingen, (outplacement-)begeleiding of herscholingen bekostigen. Zo draagt het EGF bij tot de herintegratie van deze werknemers op de arbeidsmarkt.

Steun vanuit het EGF is een aanvulling op nationale, regionale of lokale acties, of op maatregelen die bedrijven op grond van de nationale wetgeving of collectieve arbeidsovereenkomsten nemen. Er moet dus eerst een sociaal akkoord zijn voor een aanvraag tot steun bij het EGF kan worden ingediend.

Recovery and Resilience Facility

Het Recovery and Resilience Facility (RRF) is een tijdelijk instrument van de Europese Unie om de economische en sociale gevolgen van de coronapandemie op te vangen. Het fonds focust op herstel en veerkracht, en streeft ernaar om onze economie en samenleving duurzamer en veerkrachtiger te maken. Binnen de Vlaamse overheid is Europa WSE een van de entiteiten die middelen van RRF kan inzetten in projecten.

REACT-EU

REACT-EU is kort voor ‘Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe’. Het is een initiatief van de Europese Unie om het hoofd te bieden aan de economische gevolgen van de coronapandemie. Dit herstelfonds biedt een financiële aanvulling op RRF en focust in het bijzonder op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de Vlaamse economie. Intussen werd het herstelfonds verder uitgebreid om de socio-economische integratie van Oekraïense vluchtelingen te bevorderen.