Onze visie

Bij Europa WSE zetten we ons elke dag in om Vlaamse burgers en inwoners te helpen om zichzelf, vanuit hun talenten, te ontplooien op het werk en daarbuiten, ten voordele van de maatschappij, de organisaties waarvoor ze werken en hun eigen loopbaan. We besteden bijzondere aandacht aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Om onze opdracht te realiseren, maken we gebruik van Europese middelen als hefboom voor aanvullende Vlaamse middelen.

Principe 1: Gelijkwaardigheid

We verzachten onze machtspositie tegenover wie we financieren:

 • We engageren onze middelen voor de langere termijn.
 • We zetten in op 'co-producing commissioning' in plaats van 'commissioning co-producing'. Europa WSE is een partner en niet enkel een opdrachtgever. We zetten partnerwerkingen mee in de stijgers en nemen er nadien onze verantwoordelijkheid in op.
 • We erkennen alle relevante actoren vanuit de aanwezige kennis, expertise en rollen, met het oog op synergie en complementariteit.   
 • We zorgen voor een gelijkwaardige stem, ongeacht het gewicht dat een organisatie heeft.
 • We benadrukken dat wie impact ondervindt van beslissingen ook invloed moet kunnen uitoefenen op die beslissingen. Dat leidt tot daadwerkelijke betrokkenheid van de doelgroep en de mensen die rechtstreeks met hen werken in het nemen van besluiten.  

Principe 2: Transparantie

We zetten in op vertrouwen vanuit evenwicht en empathie.

 • We werken vanuit een empathische houding aan regelmatige, informele contacten met onze partners, met oog voor ieders belangen. Dat vormt de basis voor het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie.
 • We maken dat we het perspectief van andere, relevante actoren op evenwichtige wijze meenemen en faciliteren wederzijds begrip tussen de actoren.
 • We stimuleren openheid voor samenwerking met nieuwe actoren die nieuwe perspectieven en competenties aanbrengen.
 • We zorgen voor helderheid wat de wederzijdse verwachtingen en hun rationale betreft (inclusief regels).

Principe 3: Verantwoordelijke autonomie

We bieden een faciliterend kader waarin rekenschap wordt gegeven op basis van leren en aanpassen.

 • Het kader dat we bieden is faciliterend en niet dwingend voor onze partners.
  • We formuleren bijvoorbeeld doelstellingen voor onszelf en partners bewust breed en op langere termijn om ruimte te geven aan de partnerwerking. Deze doelstellingen bakenen het werkterrein af zonder in detail te bepalen welke acties onze partners moeten nemen. We blijven weg van top down-standaarden en controlesystemen die rigiditeit creëren.
 • We dragen uit dat rekenschap geven niet gebeurt op basis van (procedurele) fouten vermijden of streefcijfers halen. Rekenschap gebeurt door samen te leren wanneer iets (geen) toegevoegde waarde heeft vanuit het perspectief van de doelgroep. We kaarten dit ook aan bij de relevante actoren, inclusief de partnerwerking zelf en de achterliggende organisaties. Alle partners zijn daarin samen verantwoordelijk.
 • We nemen onze verantwoordelijkheid en passen ons kader aan waar nodig. We waken erover dat we pragmatisch omgaan met verantwoordingssystemen die opgezet werden met een andere insteek, of dat we deze afbouwen.

We stimuleren de gezondheid van het systeem op lange termijn.

 • We investeren in de capaciteit van partners en nemen hen op in (eigen en bestaande) netwerken waaruit inspiratie en kennis worden geput.
 • We besteden bijzondere aandacht aan het ondersteunen van leiders van verandering.
 • We blijven waakzaam dat we zelf geen nieuwe systeemproblemen creëren.

Principe 4: Voortdurend verbeteren met het oog op effectiviteit

We vragen aandacht en zetten ons actief in binnen de partnerwerkingen op het terrein inzake:

 • Vanuit de praktijk attent zijn op (veranderende) noden en de context van de doelgroep, waarbij casuïstiek een integraal onderdeel vormt van de partnerwerking.
 • Nieuwe praktijken ontwikkelen die inspelen op noden/context door te experimenteren.
 • Cocreatie en productie met de doelgroep als belangrijkste partner in het leren.
 • Leren, niet als doel op zich, maar om betere resultaten te boeken vanuit het perspectief van de doelgroep (inclusief wat betreft de eigen rol van Europa WSE).