Activering

Om een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken zet Vlaanderen in op begeleiding op maat via een versterkt en aanklampend activeringsbeleid, met aandacht voor personen met een migratieachtergrond en personen met een handicap. Er wordt verder gefocust op het benutten van de potentiële arbeidsreserve met een verbreding van de activeringsaanpak naar o.a. RIZIV-gerechtigden, leefloners, NEET-jongeren en gerichte strategieën ten aanzien van huisvrouwen en - mannen en het verder aanwenden van kwalitatief werkplekleren.

De ESF-middelen voor activering zijn aan de VDAB toegewezen. Meer informatie bij Carine Doucet www.vdab.be