Kwaliteitsvereisten

Voor oproepen van Europa WSE en overheidsopdrachten moeten de uitvoerders voldoen aan de WSE-kwaliteitsregistratie voor zover deze een dienstverlening op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en adviesverstrekking aan burgers, ondernemingen en derden-organisaties verstrekt.

Voor elke ESF-oproep of overheidsopdracht bepalen we afzonderlijk of de promotoren en uitvoerders moeten beantwoorden aan de WSE-kwaliteitsregistratie. Dit nemen we in de oproepfiche.

Deze WSE-kwaliteitsregistratie richt zich op individuele organisaties en garandeert een basisniveau inzake kwaliteit.

Maar Europa WSE richt zich meer en meer op dynamische partnerschappen die actief zijn in complexe context. Dit stelt bijkomende eisen op het vlak van kwaliteit. Europa WSE stelt zich hierbij op als een partner met toegevoegde waarde vanuit de principes gelijkwaardigheid, transparantie, verantwoordelijke autonomie en voortdurend verbeteren met oog op effectiviteit. (zie Onze visie | Europa WSE). 

Hiertoe ontplooit Europa WSE op maat van relevante oproepen een bijkomend kwaliteitskader door een generiek kader (zie bijlage) aan te passen. Dit Europa WSE kwaliteitskader is gericht op continu leren en verbeteren, met partnerschapsontwikkeling als belangrijke voorwaarde om dat leren en verbeteren in een samenwerkingsverband mogelijk te maken. 

Europa WSE ondersteunt haar partners hierin via kwaliteitswerking door Europa WSE coaches (al dan niet met andere door Europa WSE gemandateerde co-coaches).