Ontdek wat ons Team ISP voor jou kan betekenen

Gepost op 18/10/2022

Wist je dat de nieuwe teams van Europa WSE gebouwd zijn rond strategische werven? Dat zijn thema’s die als een rode draad door onze werking lopen en waarrond we heel wat expertise verzamelen. Die kennis en ervaring delen we graag verder, om zo onze rol als verbindend kenniscentrum waar te maken. Ontdek wat (het netwerk van) de collega’s van ISP voor jou kunnen betekenen.

Het team ‘Intersectorale Partnerschappen en Competentieversterking’ ‘(of dus kortweg: ISP) focust op projecten en oproepen als SWITCH, SCOPE, Leergoesting en de competentiechecks bij KMO’s. Op het startevenement van Europa WSE gaven deze collega's een workshop die aansluit bij hun strategische werf: ‘Paraat voor de competenties van de toekomst’. Ontdek hier de belangrijkste lessen uit deze sessie.

Je kan de workshops hier opnieuw bekijken. 

ISP ISP 2

Van versterking naar partnership broker

Tot voor kort werkte het team ISP voornamelijk versterkend, met focus op financiën en beheer. Projecten werden opgezet in samenwerking met gemandateerde actoren, die vervolgens de inhoudelijke en faciliterende rol op zich namen. Onze afdeling kwam daar verder niet in tussen. En dat willen we veranderen. 

Met de start van het nieuwe programma gaat Team ISP (en bij uitbreiding ook Europa WSE) meer optreden als ‘partnership broker’. We gaan zelf dingen in de steigers zetten, met aandacht voor complexe problematieken die niet per se direct oplosbaar zijn en vragen om samenwerking tussen diverse actoren om tot een oplossing te komen, over de grenzen van beleidsdomeinen heen. Team ISP ziet een rol voor zichzelf om actoren te mobiliseren tot strategische partnerschappen, die dynamisch en open functioneren, met veel aandacht voor leren en innoveren.

Partnerschappen als hefbomen

Concreet zal er binnen Team ISP gefocust worden op KMO’s en hun werknemers. De huidige en lopende oproepen (SCOPE, SWITCH, Competentiechecks bij KMO’s, leergoesting, en opleidingsoproepen en -ontwikkeling) worden onder de loep genomen, met oog op onze nieuwe manier van werken. 

Als hefboom hiervoor ziet Team ISP een rol voor sectororganisaties, speerpuntclusters en bedrijvennetwerken. Intersectoraal samenwerken biedt de mogelijkheid om meer slagkracht te creëren. Zo komt Team ISP tot een model dat de huidige en toekomstige manier samenvat: als één elkaar voedend systeem, met geïntegreerde partnerschappen en projecten. 

Om het competentiedenken toekomstgericht en duurzaam binnen te brengen bij KMO’s, zullen partnerschappen proactief naar organisatienetwerken moeten stappen om kennis te delen en hen te ondersteunen, ook administratief. We willen leeruitwisselingen opzetten en de kennisopbouw, -deling en -borging garanderen. Partners fungeren als ambassadeurs en maken anderen warm om mee te stappen in dit lerend verhaal.

Competentieprognoses in fase 2

Competentieprognoses krijgen een grote rol in dit verhaal, zowel op micro-, meso- als macroniveau. Waar de projecten vroeger niet verder gingen dan fase 1, zetten we nu (onder andere al met oproep 511) in op een tweede, experimentele fase. Het doel? De opgedane kennis en ervaring uit fase 1 naar een ruime groep van bedrijven en dienstverleners overbrengen

De prognoses op al deze niveaus nemen we mee naar de oproep ‘Opleidingen van de toekomst’. Ook daar is het de bedoeling om met partnerschappen te werken, om zo complexe uitdagingen aan te pakken binnen maatschappelijk relevante thema’s.

De praktijkervaring van Groep Maatwerk

Marijke Stiers, adviseur bij Groep Maatwerk, licht toe hoe zij hun Scope-project dat zowel fase 1 als een experimentele fase 2 kent, hebben beleefd.

ISP 3

Groep Maatwerk is een werkgeversfederatie van maatwerkbedrijven die zo’n 23.000 personeelsleden vertegenwoordigt, ondergebracht in 58 maatwerkbedrijven en -afdelingen. 20.000 personeelsleden hebben een arbeidsbeperking. Dit is 80% van de maatwerksector.

In 2021 zijn zij fase 1 opgestart van hun competentieprognoseonderzoek, in samenwerking met partner Mpiris en onder toezicht van een ruim samengestelde stuurgroep. In eerste instantie ging het om kennismakingsgesprekken met de sector, vooronderzoeken, literatuurstudies, bedrijfsbezoeken en experteninterviews. Daarna werden drie processen gekozen om te onderzoeken: logistiek, assemblage en de creatie van aangepast werk. Daaruit vloeiden 16 gedetailleerde interviews met maatwerkbedrijven voort, gefocust op een van de processen. Het resultaat? Een beschrijving van mogelijke competentieverschuivingen binnen de tien jaar.

Daaruit kwamen enkele learnings die Marijke graag deelt.

  • Het is belangrijk om met een organisatie of dienstverlener te werken die ervaring heeft met het uitvoeren van competentieprognoseonderzoek
  • Gedetailleerde interviews zijn een win-win, voor zowel de opdrachtgever als de geïnterviewde zelf. De gekozen maatwerkbedrijven gaven namelijk aan dat ze dankzij de interviews begonnen na te denken over hun toekomstige werking.
  • Competentieveranderingen zijn geen zwart-wit verhaal, maar afhankelijk van de strategische keuzes die je als organisatie maakt. Competenties kunnen meer of minder belangrijk worden naarmate je daarin veranderingen aanbrengt. 
  • De betrokkenheid van de stuurgroep is bepalend voor het verkrijgen van feedback en het vertalen van de resultaten naar een actieplan.

In 2022 is fase twee opgestart, waarbij Groep Maatwerk werk maakt van het actieplan. Dat plan bevat drie pijlers:

  • Opzetten lerend netwerk 
  • Communicatieplan 
  • Opvolging door stuurgroep en vooruitblik richting oproep ‘opleidingen van de toekomst’.

Meer weten? Bekijk dan zeker de opname via deze link.