Archief oproepen

Ondersteunen van lokale besturen in de coördinatie van de opvang en begeleiding van ontheemde Oekraïners

579
Deadline

Om het tekort aan middelen bij lokale besturen voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen bij te passen, wordt vanuit Europa WSE deze oproep gelanceerd. We gebruiken AMIF- middelen om gedeeltelijke vergoeding op te vangen van de functionarissen die specifieke taken voor de coördinatie van het opvangbeleid van de tijdelijke ontheemden.

Limburgse inclusieve arbeidsmarkt

69
Deadline
Programma

Met deze oproep zet Europa WSE in op de performantie van de Limburgs arbeidsmarkt.

Inclusieve Werkvloeren

59
Deadline
Programma

Met de oproep Inclusieve Werkvloeren wil Europa WSE partnerschappen financieren die een coherent dienstverleningsaanbod formuleren om ondernemingen en hun werkvloeren te ondersteunen met betrekking tot instroom- en retentievraagstukken van meer kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Dienstverlening Detentie

58
Deadline
Programma

Deze oproep heeft als doel de dienstverlening te financieren om gedetineerden tijdens de periode van detentie voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving en integratie op de arbeidsmarkt. Die dienstverlening vangt aan binnen de gevangenismuren.

Overheidsopdracht ‘Ontwikkeling van een business case’

Deadline
Programma

Met deze opdracht wil Europa WSE zaakvoerders, medewerkers, leidinggevenden en HR-medewerkers van Vlaamse (profit en sociale-profit) ondernemingen een tool in handen te geven waarmee zij zelf zicht krijgen op de return on investment (ROI) van financiële investeringen in werkbaar werk.

Overheidsopdracht ‘Ontwikkeling van een methodiek voor constructieve dialoog over werkbaar werk binnen KMO’s’

Deadline
Programma

Met deze opdracht beoogt Europa WSE (een) overlegmethodiek(en) te ontwerpen die KMO’s binnen Vlaanderen de nodige handvatten bied(t)(en) om een constructieve en duurzame dialoog te voeren over werkbaar werk en actie te ondernemen om ideeën en mogelijke oplossingen door te voeren in de praktijk.

Oproep Brussel - projecten voor de duurzame participatie op de arbeidsmarkt van personen met een complexe problematiek

56
Deadline
Programma

Europa WSE wil een dienstverlening faciliteren in Brussel om werkzoekenden en niet-beroepsactieven met een complexe problematiek te bereiken en te helpen om, vanuit hun context, gehoord en gezien te worden wat betreft hun uitdagingen om ten volle te participeren in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, met het oog op werk.

Leergoesting

Deadline
Programma

De opdracht omvat het begeleiden van KMO’s in Vlaanderen bij het optimaliseren van concrete leeractiviteiten en bij het bevorderen van de context waarin de leeractiviteit is ingebed, met name het leerklimaat van de organisatie. In deze fase kunnen dienstverleners zich kandidaat stellen. 

 

Regionale organisatienetwerken, het participatie- en netwerktraject

41
Deadline

Europa WSE investeert in de opstart van 18 regionale organisatienetwerken waarin lokale besturen en organisaties samen leren en samen acties opzetten rond het participatie- en netwerktraject voor nieuwkomers.

Opstart Gemeenschapsdienst lokale besturen

572
Deadline
Programma

Om langdurig werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken voert de Vlaamse Regering de gemeenschapsdienst in.

Opleidingen van de toekomst

566
Deadline
Programma

Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten, is een gerichte focus op competenties noodzakelijk. Om goed in te kunnen spelen op veranderingen is het van belang in kaart te brengen welke competenties en competentieveranderingen nodig zijn en hier de nodig acties voor uit te rollen.

Overheidsopdracht voor ondersteuning organisatienetwerken 4de pijler inburgering

Deadline
Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie is op zoek naar expertise in organisatienetwerken om de 4e pijler inburgering uit te rollen in Vlaanderen.