Lokale Netwerkorganisatie voor gevangenissen

554

Wat?

Deze oproep wenst een duurzame bijdrage te leveren aan de centrale beleidsdoelstellingen inzake activering van kwetsbare doelgroepen en aan de transversale doelstellingen van het Strategisch plan voor Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden. Dit door het vormen en/of versterken van netwerkorganisatie(s) in en rond de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. De acties dragen op directe en/of indirecte wijze bij tot de re-integratie- en activeringskansen van gedetineerden.

Wie?

De oproep richt zich naar het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in en rond de Vlaamse en Brusselse gevangenissen.
Op lokaal niveau wordt opgeroepen voor maximaal 5 projecten, met als voorbehouden promotor het vermelde overheidsorgaan.

Enkel een project dat ingediend wordt door dit orgaan komt in aanmerking voor financiering. Dit orgaan handelt als administratieve penhouder en netwerkcoördinator, in een partnerschap met (boven)lokale) stakeholders die zich verenigen.

Acties?

Projecten in deze oproep voeren acties uit om op lokaal niveau actief mogelijkheden te verkennen en stappen te zetten om samen met lokale stakeholders een hernieuwde en wendbare netwerkorganisatie uit te bouwen die alle opportuniteiten inzake hulp- en dienstverlening in deze context optimaal benut. Het partnerschap onderzoekt hoe het concept van een moderne ‘netwerkorganisatie’ zich laat vertalen naar  samenwerkingsverbanden in de eigen praktijk en definieert vervolgens samen eerste experimenten die toelaten om actiegericht te leren in het kader van hulp- en dienstverlening aan de doelgroep van gedetineerden.

De oproep heeft tot doel te komen tot gedragen en onderbouwde implementatiemogelijkheden voor een aangepaste netwerkorganisatie inzake hulp- en dienstverlening op lokaal niveau – en dus samenwerking - om zo structureel een bijdrage te leveren aan het bewerkstelligen van de doelstellingen van het STRAP1 . Acties dragen in die zin bij aan lokale visievorming omtrent een hernieuwde netwerkorganisatie/samenwerkingsmodel voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in Vlaanderen & Brussel. 

De voorziene acties dragen op die manier op directe en/of indirecte wijze toe tot de re-integratie- en activeringskansen van gedetineerden.

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproep bedraagt 2.500.000,00 euro waarvan 1.500.000 euro ESF-financiering (60%), 1.000.000,00 euro Vlaamse cofinanciering vanuit het beleidsdomein werk (40%). Waar relevant kan d.m.v. personeelsinzet ook cofinanciering vanuit het beleidsdomein Justitie & Handhaving of andere publieke of private financieringsbronnen worden ingebracht. De Afdeling ESF & Duurzaam ondernemen zal in dat
geval de additionaliteitsprincipes toepassen.

Hoe?

Een projectvoorstel wordt ingediend via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel wordt samengesteld door het beantwoorden van de inhoudelijke vragen, samen met de opmaak van een projectplanning en het opstellen van een begroting. Hiervoor stelt de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen sjablonen ter beschikking die verplicht te gebruiken zijn.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 maart 2022. De oproep staat doorlopend open tot 15 Juni 2022. 

De afdeling ESF en Duurzaam ondernemen maakt de beslissing bekend uiterlijk een maand na de laatste dag van de maand waarin het projectvoorstel werd ingediend. Een project kan steeds opstarten op de eerste dag van de maand na de bekendmaking van de positieve beslissing door de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen.

Looptijd?

De start voor projecten binnen deze oproep is voorzien op 1 september 2022. 

Gezien de beperkte looptijd van de huidige programmaperiode 2014-2020 én de te respecteren contextuele diversiteit
tussen de verschillende penitentiaire instellingen in Vlaanderen en Brussel, zal de afdeling ESF & Duurzaam ondernemen ten gepaste tijde onderzoeken of in het nieuwe operationele programma hetzij een nieuwe flankerende oproep, hetzij een aanwending van artikel 118 van de verordening 2021/1060 het meest aangewezen is om continuering te vrijwaren. Dit zal gebeuren met middelen uit het OP 2021-2027 en zal mogelijkheden tot experimenteren en/of piloteren bevatten. Dit voor projecten of instellingen die deze fase niet bereiken tijdens de looptijd van het huidige OP en/of om geleerde lessen uit de al gelopen experimenten waar mogelijk op te schalen.

 

INFOSESSIE

Op 25 maart organiseren we een infosessie rond deze oproep. Voor verdere informatie en inschrijven, kan u hier terecht.