Opleidingen van de toekomst

566

Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten, is een gerichte focus op competenties noodzakelijk. Om goed in te kunnen spelen op veranderingen is het van belang in kaart te brengen welke competenties en competentieveranderingen nodig zijn en hier de nodig acties voor uit te rollen. Om dit mogelijk te maken lanceert de Afdeling Europese programma’s de oproep ‘Opleidingen van de toekomst’. Partnerschappen, bestaande uit paritair beheerde organisaties, speerpuntclusters en kennisinstellingen, private en publieke opleidingsverstrekkers, maken opleidingen gebaseerd op de resultaten uit de SCOPE competentieprognoses of uit gelijkaardige studies.

Binnen het partnerschap gaat men samen actief aan de slag om opleidingen uit te werken met het daarbij horend lesmateriaal, het testen van deze opleidingen op een beperkt doelpubliek en het bijsturen ervan. Projecten hebben een looptijd van 1 jaar (januari-december 2023).

Om tot een project te komen moeten twee fasen doorlopen worden. Bij de eerste fase geeft de organisatie aan onder welke maatschappelijk relevante thema(‘s) ze in partnerschap wil samenwerken. Het aanduiden van een thema houdt een engagement in om de mogelijkheden te verkennen om een projectvoorstel in te dienen bij de tweede fase. Bij de tweede fase wordt per maatschappelijk relevant thema één projectvoorstel ingediend. Dit voorstel bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een plan van aanpak en het opmaken van een begroting.

We geven hierbij graag de timing mee:

FASE 1

  • 4 - 11/10/2022 Aanduiden onder welke maatschappelijke thema’(s) (zie infra voor de thema’s) u wilt meewerken: dit webformulier is afgesloten.
  • 13 - 17/10/2022 Samenbrengen van de geïnteresseerden in een thema

FASE 2

  • 7/11/2022 Elk partnerschap geeft de naam door van welke organisatie het promotorschap opneemt
  • 8/11/2022 Oproep wordt opengesteld in de ESF-applicatie
  • 25/11/2022 Deadline indienen projectvoorstel
  • 12 - 14/12/2022 Pitches

Meer informatie omtrent deze oproep? Neem zeker deel aan de digitale informatiesessie!
 

INFOSESSIE

Op 24 mei 2022 organiseerde Europa WSE een infosessie. Je kan die herbekijken op onze YouTube-pagina.