Overheidsopdracht ‘Ontwikkeling van een methodiek voor constructieve dialoog over werkbaar werk binnen KMO’s’

Met deze opdracht beoogt Europa WSE (een) overlegmethodiek(en) te ontwerpen die KMO’s binnen Vlaanderen de nodige handvatten bied(t)(en) om een constructieve en duurzame dialoog te voeren over werkbaar werk en actie te ondernemen om ideeën en mogelijke oplossingen door te voeren in de praktijk.

De methodiek moet aanvullend zijn op het bestaande sociaal overleg en vertrekken vanuit een partnerschapsmodel. Investeren in kwaliteitsvolle dialoog kan betekenen dat er ofwel meer of nieuwe dialoogvormen en -momenten worden geïntroduceerd ofwel dat binnen bestaande dialoogvormen wordt gestreefd naar verdieping en kwaliteitsverbetering.

Met deze opdracht streven we naar (een) nieuwe methodiek(en) voor het voeren van een kwaliteitsvolle dialoog. Een gevalideerde methodiek, ook voor een context zonder formele overlegorganen, maakt het voor beide partijen (werkgevers en werknemers) eenvoudiger om het gesprek met elkaar aan te gaan. Het gaat om een constructieve dialoog waarbij medewerkers systematisch aangemoedigd worden om aan te geven welke noden en/of behoeften er zijn op vlak van werkbaar werk. Het aangaan van een verbindende en constructieve dialoog in de beide richtingen vormt daarbij de basis. 

De opdracht heeft een uitvoeringstermijn van 24 maanden. Je kan online een offerte indienen via het e-procurement platform.