SWITCH 2022 – werkplekuitwisseling voor werknemers

549

Wat?

SWITCH: Werkplekuitwisseling voor werknemers– leren door beleving vanuit ervaring.

De focus van deze oproep ligt op het versterken van competenties en talenten van werknemers op een vernieuwende en verrijkende manier. Individuele werknemers krijgen de kans om mee te draaien in een andere, nieuwe, prikkelende werkomgeving en scherpen on-the-job hun competenties en talenten aan.

Deze oproep biedt een innovatief alternatief aan organisaties en hun medewerkers ongeacht statuut/leeftijd/functie/… voor het klassieke leren, het formeel overbrengen van kennis en vaardigheden. We gaan hierbij tevens uit van een versterkt leereffect: wanneer je als een werknemer on-the-job in een nieuwe werkplek/leerplek wordt ondergedompeld en leert door het zelf te ervaren/beleven, is de kans groot op een sterke verankering van de opgedane kennis.

Het stuur voor deze nieuwe oproep zal aan de projectuitvoerders van de huidige SWITCH-projecten worden gegeven. Voor deze oproep zal slechts één promotor kunnen intekenen waarbij de overige huidige promotoren in partnerschap gaan. Dit zal de projectuitvoerders in staat stellen om over de projecten heen nauwer samen te werken, al van bij de start voor het projectvoorstel. Alle partijen die samen indienen, zijn gelijkwaardig en worden vanaf nu benoemd als ‘de projectpartners’.

Via deze oproep kunnen de projectpartners onderzoeken welk leeruitwisselingsnetwerk uitgebouwd kan worden, welke concrete leeruitwisselingen mogelijk zijn tussen individuele werknemers van verschillende organisaties om vervolgens de nodige voorbereidende stappen te zetten voor implementatie. Tenslotte kunnen effectief leeruitwisselingstrajecten opgezet worden met als doel competentie/talentontwikkeling van de individuele medewerkers te versterken.

Bijkomend doel van deze oproep is de mobiliteit onder werknemers te stimuleren, hierrond te sensibiliseren, maar vooral ook de mobiliteit bewerkstelligen in een veilige context: je behoudt immers je huidige baan/loon/rechten.

Deelname aan deze oproep houdt ook een engagement in om deel te nemen aan de coaching en opvolging door de externe partij voorzien in deze oproep. We willen immers uit de ervaringen van het project in deze oproep leren met het oog op kennisopbouw, -deling en -borging. Dit project zal bijgevolg ook van nabij opgevolgd worden door de afdeling ESF&DO. Deze externe partij zal door de projectpartners worden aangesteld als onderdeel van het project (in de vorm van externe onderaanneming). De afdeling ESF&DO zal daarbij een coachende houding aannemen, maar zal ook, in samenspraak met de projectpartners, mee beslissingen nemen mbt het projectverloop (o.m. aanstellen externe partij).

Het leeraspect wordt dus mee opgenomen door een externe partij. Deze zal alles in kaart zal brengen door enerzijds de projectpartners individueel te bevragen en anderzijds deze op frequente basis samen te brengen zodat zij van elkaar kunnen leren. Het finale doel van deze SWITCH 2022 is inzetten op kennisopbouw, -deling en -borging, zodat het concept ‘leeruitwisselingen’ structureel kan ingebed worden bij deze of bij andere (netwerk)organisaties. We willen van de huidige projectpartners ambassadeurs maken die andere (netwerk)organisaties kunnen warm maken voor het idee én ondersteunen bij het opzetten van zulke trajecten. Hierbij zal de externe partij ingezet worden om de projectpartners te ondersteunen.

Wie?

Dit is een gesloten oproep, gericht aan :

 • Time4Society
 • VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN
 • TABOR vzw
 • Acerta Consult
 • Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen vzw
 • Blenders

Voor deze oproep zal slechts één promotor kunnen intekenen waarbij de overige huidige promotoren in partnerschap gaan. Dit zal de projectuitvoerders in staat stellen om over de projecten heen nauwer samen te werken, al van bij de start voor het projectvoorstel. Alle partijen die samen indienen zijn gelijkwaardig en worden vanaf nu benoemd als ‘de projectpartners’.

Acties?

 • een netwerk van bedrijven/organisaties opzetten en coördineren;
 • de opleidingsbehoeften en leerplekken identificeren/in kaart brengen en onderling matchen;
 • de uitwisselingscases juridisch en organisatorisch uitwerken;
 • uitrollen van de leeruitwisselingstrajecten;
 • opzetten kennisopbouw, -deling en -borging opdracht;
 • opzetten lerend netwerk;
 • opzetten e-platform voor de uitwisselingen

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproep bestaat uit 2.000.000,00 euro waarvan 800.00,00 euro ESF-financiering en 1.200.000,00 euro Vlaamse cofinanciering.
Aangezien het over 1 project gaat, is dit ook de maximale subsidie voorzien per project.

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een planning en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 16 december 2021 en staat open tot en met 7 januari 2022 middernacht. Ondersteuning op 7 januari 2022 is verzekerd tot 17u.
De projectbeslissing wordt gecommuniceerd vóór eind januari 2022.
Het goedgekeurde project gaat van start op 1 februari 2022.

Looptijd?

Het project binnen deze oproep heeft een maximale looptijd van 23 maanden.
De exacte rapporteringsperiodes kunnen worden teruggevonden onder 7.4.