Wat mag je verwachten over 'Lerende organisaties'?

Roadshows 2023: Europees programma 2021-2027

Uitdagingen

Evoluties zoals de vergrijzing en arbeidsmarktkrapte, de toename van het aantal burn-outs of langdurig zieken, de omschakeling naar de groene economie, digitalisering, AI… manifesteren zich vandaag in onze samenleving en zetten druk op de arbeidsmarkt. De vergrijzing en de verhoging van de pensioenleeftijd maken dat we met z’n allen langer aan de slag moeten. Daarom is het belangrijk dat iedereen een werkbare job heeft en met plezier en gemotiveerd kan (blijven) werken. Bovendien zijn er toenemende eisen vanuit de omgeving (in termen van meer duurzaamheid, kwaliteit, productiviteit, snelheid, flexibiliteit…) die druk zetten op de interne samenwerking binnen KMO’s (en hun medewerkers).

Motiverend leer- en werkklimaat als hefboom

Als Europa WSE zien wij een hefboom in het creëren van een motiverende werk- en leeromgeving voor zowel de prestaties van de onderneming als voor het welzijn van de medewerkers. Om zo’n motiverende werk- en leeromgeving te creëren, zijn meerdere ingrediënten nodig. De Zelfdeterminatietheorie (ZDT) vormt daarbij het kookboek. Volgens ZDT is motivatie het resultaat van de bevrediging van drie psychologische basisbehoeften die elke persoon wereldwijd heeft: Autonomie, Competentie en Verbondenheid.  Het is belangrijk om in te zetten op een context waarin deze basisbehoeften voor elk individu kunnen vervuld worden, omdat dit een impact heeft op de manier waarop iemand gemotiveerd is. De kwaliteit van motivatie zorgt voor een aantal belangrijke outcomes: gedrag (creativiteit, absenteïsme...), welzijn (stress, burn-out...) en attitude (jobtevredenheid, organisatiebetrokkenheid...).

ZDT biedt ons een helder en bovendien wetenschappelijk onderbouwd analysekader om te sleutelen aan de werkbaarheid en hoe die gepercipieerd wordt door de mensen. Dit is echter niet het enige kader dat we als Europa WSE gebruiken. Organisaties zijn complex. We hanteren afhankelijk van de doelstelling meerdere complementaire kaders om de organisatie/jobs te herinrichten, in functie van een betere leer- en werkomgeving. ZDT zal daarin telkens wel centraal staan. 

​​​​​​​Onze ambitie

Onze ambitie is om een motiverende leer- en werkomgeving te creëren voor alle medewerkers van Vlaamse KMO’s, zodat deze medewerkers gemotiveerd aan de slag gaan en blijven. We doen dit via initiatieven waarin sleutelfiguren van de KMO’s worden betrokken. We denken daarbij niet enkel aan de zaakvoerders of leidinggevenden, maar ook aan de medewerkers zelf of HR-diensten. Samen met hen proberen we van de organisatie een Lerende Organisatie te maken. Deze Lerende Organisatie blijft al lerend in beweging en blijft op die manier aangepast aan haar veranderende omgeving, omdat ze kan blijven inspelen op enerzijds de evoluties op de arbeidsmarkt en anderzijds de veranderende verwachtingen van externe belanghebbenden.

Om KMO's te laten evolueren tot lerende organisaties, gaan we aan de slag met de volgende uitdagingen:

 • We willen een psychologisch veilige omgeving creëren waar het voor onze medewerkers vanzelfsprekend is om elkaar feedback te geven.
 • Onze organisatiestructuur is niet meer aangepast op de steeds veranderende context. Hierdoor loopt onze interne communicatie moeilijk en kunnen we onze klanten niet tijdig meer bedienen. 
 • We merken dat we steeds dezelfde fouten maken en er niet in slagen om deze te vermijden.
 • We willen samen met onze belanghebbenden nagaan hoe we kunnen samenwerken om toekomstige uitdagingen aan te pakken, maar we weten niet hoe we hieraan kunnen beginnen.
 • Er wordt van mij als leidinggevende een coachende rol verwacht, maar ik weet niet hoe ik dit moet doen.
 • We merken dat onze medewerkers blijven uitvallen, maar we hebben geen idee hoe dit komt.
 • Ik merk dat onze medewerkers weinig zin hebben om zich bij te scholen.

Wat zit er in de pipeline?

We willen deze uitdagingen aangaan met volgende initiatieven:

 • DRIVE, waarbij wordt ingezet op het creëren van een autonoom motiverend werkklimaat.
 • Leergoesting, waarbij we concrete leeractiviteiten binnen een organisatie willen optimaliseren en het leerklimaat van de organisatie willen bevorderen.
 • Anders Organiseren, waarbij het leer- en aanpassingsvermogen wordt verhoogd via structuur- en cultuuraanpassingen.
 • Stakeholder Engagement, waarbij organisaties worden gestimuleerd om een gelijkwaardige dialoog te voeren met hun stakeholders.

Met wie werken we samen? 

We willen samenwerken met elke partner die in aanraking komt met KMO’s in Vlaanderen (preventiediensten, sociale secretariaten, sectororganisaties, sociale partners, dienstverleners…). Hierbij erkennen we de sterktes van diverse partners op het terrein en willen we samenwerking stimuleren waar mogelijk. Samen met bestaande HR- en L&D-dienstverleners gaan we de uitdaging aan om een zo kwalitatief mogelijk aanbod te voorzien voor de KMO’s. We zullen ook samenwerkingen opzoeken met andere intermediairs om finaal de KMO beter te kunnen ondersteunen. Ten slotte zijn de partners die aan kennisopbouw doen rond de thema's waar wij op inzetten de ideale partner om onder meer wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en na te gaan welke impact we genereren met de initiatieven die we nemen.