Wat mag je verwachten over 'Detentie'

Roadshows 2023: Europees programma 2021-2027

Gedetineerden en ex-gedetineerden voorbereiden op hun re-integratie in de samenleving vraagt om een goed afgestemd aanbod van hulp- en dienstverlening, zowel binnen als buiten de gevangenismuren.  Europa WSE kiest er bewust voor om met de prioriteit Sociale Inclusie in te zetten op de versterking van personen met complexe problematieken. In en rond de muren van de Vlaamse en Brusselse gevangenissen besteden we zo ook  aandacht aan de ondersteuning van Hulp- en Dienstverlening aan justitiabelen.

Europa WSE zet samen met o.a. het Agentschap Justitie en Handhaving in op het creëren en versterken van samenwerkingsverbanden om zo de directe dienstverleningen te verbeteren voor (ex-)gedetineerden. We doen dit afgestemd met de transversale doelstellingen van het Vlaams Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden (STRAP).

In het nieuwe programma ESF+ willen we blijven inzetten op het versterken van de multidisciplinaire aanpak in de samenwerking tussen hulp- en dienstverleningspartners binnen de netwerkorganisatie van gevangenissen. Op dit moment lopen 7 projecten ter voorbereiding van de toekomstige werking detentie. Deze projecten binnen de oproep ‘Netwerkorganisaties voor Gevangenissen’ voorzien om o.b.v. evaluatie en analyse na te gaan welke verbeteringen er nodig zijn binnen het samenwerkingsmodel of netwerkmodel van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Het is ook de bedoeling dat men effectief komt tot verbetervoorstellen die idealiter ook in de praktijk uitgetest en verfijnd worden. De outcomes van deze projecten zullen de mogelijkheden voor toekomstige, bredere implementatie van geïntegreerde partnerschapswerkingen van dienstverleners in gevangenissen mee vormgeven.

De finale doelstelling is het bieden van een aanbod op maat van de gedetineerde om zo  direct of indirect bij te dragen aan verhoogde re-integratiekansen van gedetineerden in onze samenleving, inclusief maar niet uitsluitend de arbeidsmarkt.

De start van het programma ESF+ betekent voor ons een leerperiode, die finaal moet uitmonden in een nieuw werkingskader voor geïntegreerde partnerschappen voor dienstverlening intramuros. We streven hier uiteraard ook naar de nodige verbinding met de Lokale Partnerschappen voor justitiabelen die zich niet (meer) binnen de muren van de gevangenis bevinden.