Wat mag je verwachten over 'Lokale partnerschappen'?

Roadshows 2023: Europees programma 2021-2027

​​​​​​Achtergrond

In 2024 willen we als team werken aan een effectieve dienstverlening voor personen met een complexe problematiek. We bouwen hierbij verder op de lessen uit de voorbije jaren. Met het lanceren van oproepen zoals de WIJ, outreach & activering, armoede… hebben we in de vorige programmaperiode heel wat initiatieven in gang gezet die zich ook al inzetten op personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Uit die initiatieven hebben we geleerd dat dat we met veel dezelfde en licht verschillende ESF-oproepen hiaten oplosten in het dienstverleningslandschap, maar ook verder versplinterden. Ze waren bovendien niet altijd goed afgestemd op de programma’s van VDAB en lokale besturen, wat kon leiden tot onbedoelde concurrentie op het terrein. Ook de inhoud sloot niet altijd aan bij wat de dienstverleners nodig hadden om in te spelen op de vragen van de doelgroep, en dat allemaal met gevolgen voor degene voor wie we het uiteindelijk willen doen, de werkzoekenden.

Op basis van die geleerde lessen begonnen we al in 2018 met het experimenteren met een andere manier van werken, met een andere rol voor Europa WSE. We sloten aan bij verschillende partnerschappen in Antwerpen en bij institutionele organisaties zoals VDAB en OCMW, om te leren hoe de dienstverlening eruitziet op deelnemersniveau en tegen welke zaken dienstverleners binnen hun eigen organisatie en het bredere landschap aanlopen om te doen wat nodig is voor de doelgroep. Het stelde ook onze manier van werken in vraag, waardoor we evolueerden naar een nieuwe aanpak.

Onderbouwende studies

We bouwen daarnaast verder op twee studies: de onderzoeksopdracht marktwerking en een onderzoek uitgevoerd door de DWSE-studiedienst rond persona's. De onderzoeksopdracht marktwerking zijn we gestart in 2021 met HIVA/KU Leuven om te komen tot bewustere keuzes wat het inzetten van middelen voor de begeleiding van werkzoekenden betreft. De opdracht rond de persona's zijn we gestart omdat we moeite ervaarden om te beschrijven wie nu precies tot de doelgroep behoort en we weg wilden van de categorieën van doelgroepen, omdat dat niet helemaal klopte voor ons.

​​​​​​​Concrete oproep

Er wordt één oproep gelanceerd waarbij Europa WSE een faciliterende rol opneemt, zodat VDAB en lokale besturen samen met relevante dienstverleners duurzame en dynamische partnerschappen in de steigers zetten, gericht op de begeleiding van niet-beroepsactieven en werkzoekenden met een complexe problematiek. Deze zullen operationeel worden vanaf januari 2024, wanneer de huidige werkingen onder het lopende ESF-programma aflopen. Informatie over de oproep vind je op onze website.

Terwijl de bestaande projecten steeds een vrij korte projectduur van twee tot drie jaar hadden, willen we met de lokale partnerschappen inzetten op duurzame partnerschappen met een looptijd van zes jaar. Binnen de lokale partnerschappen zijn VDAB en lokale besturen/OCMW’s steeds aanwezig als partner, naast andere dienstverlenende organisaties.

De partnerschappen worden verwacht samen te blijven leren om de dienstverlening continu te verbeteren vanuit het perspectief van de doelgroep. Een team van coaches zal de partnerschappen ondersteunen om een partnerschap te vormen en het kwaliteitsdenken van Europa WSE toe te passen.

De partnerschappen komen tot stand via een partnerschapsvormingsproces. Meer informatie kan je hierover nalezen op onze website.