Competentiecheck

De jobs van morgen zullen er anders uitzien dan die van vandaag. De wereld verandert aan een ongezien sneltempo. Transities, zoals de opmars van nieuwe technologieën en digitalisering, de omslag naar een circulaire en koolstofneutrale economie, hebben een serieuze impact op jobs en competenties en zullen ook in de volgende decennia zorgen voor veranderingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Op 14 december 2020 ondertekende de Vlaamse Regering, samen met de vakbonden en de werkgevers het sociaal akkoord ‘Alle Hens aan Dek’. De Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners hebben dit akkoord gesloten voor een krachtige, duurzame relance en transformatie van de Vlaamse arbeidsmarkt. Het ambitieuze akkoord focust op drie prioriteiten: (1) een opleiding- en loopbaanoffensief, (2) een inclusieve en mensgerichte digitalisering en (3) een strategie gericht op een duurzame tewerkstelling voor iedereen. Dit akkoord voorziet onder meer in het initiatief van ‘Competentiechecks’, twee afzonderlijke instrumenten gericht op werknemers en ondernemingen waarbij de Vlaamse Regering hen graag wil voorbereiden en ondersteunen om hen op die manier veerkrachtiger te maken.  

Competentiechecks voor ondernemingen

In het kader van de competentiechecks voor ondernemingen werden partnerschappen van sectoren als dienstverleners aangesteld binnen 5 percelen met daarbij elk hun eigen afgebakende bedrijfsactiviteiten.

Experten begeleiden kleine en middelgrote ondernemingen en meer specifiek micro-ondernemingen (< 50 werknemers) waarbij ze met werknemers en werkgevers in gesprek gaan om de concrete noden en vragen in kaart te brengen. Op die manier kan de onderneming maatgericht aan de slag gaan met competentiedenken. Op basis van de noden en vragen wordt een plan van aanpak opgesteld om de nodige veranderingen te realiseren. Het begeleidingstraject eindigt met een actieplan rond welke praktijken verankerd werden en hoe de onderneming hiermee toekomstgericht verder aan de slag zal gaan.

De opdracht is van start gegaan op 1 januari 2023 en loopt tot eind december 2024. Tijdens deze periode kunnen kleine en middelgrote ondernemingen begeleid worden.

Wens je als geïnteresseerde KMO meer informatie over dit initiatief of wil je deelnemen aan een begeleiding, neem zeker contact met Europa WSE op of contacteer rechtstreeks één van de onderstaande dienstverleners.

 

  • Perceel 2: Voeding/Chemie/Metaal/Textiel/diamant/uitzend/Papier en karton/Grafische sector (onder dit perceel vallen de paritaire comités: 118, 220, 116, 207, 111, 209, 120, 214, 324, 322, 136, 222, 130)
    Contact: IPV – Annemie Salu (annemie.salu@alimento.be)

 

  • Perceel 3: Audiovisueel/Podiumkunsten/Vrije beroepen/Vastgoed sector (onder dit perceel vallen de paritaire comités: 227, 303.1, 304, 336, 323, 226)
    Contact: Sociaal Fonds voor de Audiovisuele sector – Joost Bevernage (joost.bevernage@mediarte.be)

 

 

 

Competentiechecks voor werknemers

Uit een analyse van het Departement Werk en Sociale Economie en het Steunpunt Werk in 2020 , blijkt dat in Vlaanderen 42% van de volwassenen niet gemotiveerd is om een opleiding te volgen. Een belangrijke reden hiervoor is het niet ervaren van de nood aan bijleren. De competentiecheck voor werkenden ondersteunt de Vlaming in het inschatten van de eigen competenties en de vertaling naar een individuele leernood. De doelstelling is om werkenden aan te zetten tot loopbaanactie en -reflectie en levenslang leren.

De competentiecheck voor werkenden is een digitale tool die vrij beschikbaar is via de website van VDAB. Deze tool brengt de aanwezige competenties in kaart maar geeft ook een overzicht van de competenties en vaardigheden die nodig zijn voor het beroep die de invuller uitoefent of een ander beroep, al dan niet binnen de eigen sector.  Aanvullend wordt een aanbod van opleidingen, incentives en/of instrumenten aangereikt om deze competenties en vaardigheden bij te schaven.

De tool biedt concreet:

  • Een overzicht van de competenties van de werkende op basis van zijn of haar werkervaring. De tool wordt ondersteund door artificiële intelligentie en bepaalt deze competenties door de meest voorkomende vaardigheden en competenties te detecteren binnen de beroepen;
  • Een visuele voorstelling van de competentieafstand tot beroepen binnen de huidige sector en over de sectoren heen;             
  • Een doorverwijzing naar de wegwijzer opleidingsincentives Vlaamse Overheid.

De tool richt zich tot werkenden met bijzondere aandacht voor diegene met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om kortgeschoolden, 50-plussers, jongeren (< 30 jaar), personen met een migratieachtergrond en personen met een arbeidshandicap.

Vanuit VDAB wordt een communicatiecampagne opgezet om zoveel mogelijk werkenden, met focus op de bovengenoemde groepen, naar de digitale competentiecheck te leiden.

De competentiechecks voor werkenden loopt tot eind 2024, maar de tool blijft ook nadien ter beschikking.